vane.jpg (302 bytes)

  Määräaikaiset

 • Noin 310 000
 • Palkansaajista noin 15 %.
 • Kuntien henkilöstöstä 21 % ja valtion 17 %, mutta jos mukaan lasketaan harjoittelijat, opiskelijat, työllisyysvaroin palkatut ja säädösten mukaan määräaikaiset, niin osuus kasvaa 25,5 %:iin.
 • Suomessa määräaikaisia hieman enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.
 • Alle vuoden työsuhteessa olleista puolet on määräaikaisia
 • Valtaosa määräaikaisista on naisia: alle 25-vuotiaista naisista 43,7 %, 25–30-vuotiaista 34,4 % ja 30–39-vuotiaistakin 19,8 %. Vastaavat osuudet miehillä olivat 35,5 %, 18,6 % ja 7,3 %.
 • Määräaikaisista 23,4 % työskentelee julkisissa palveluissa, 18,8 % maa- ja metsätaloudessa ja 16,2 % majoitus- ja ravitsemusalalla.
 • Määräaikaisuuden perusteena oli sijaisuus (29,8 %), naisilla 37,5 %. Määräaikaisessa virassa tai työssä oli 12,8 % ja projektiluontoisessa työssä 8,8 %.
 • Yli 60 % ilmoitti määräaikaisuuden syyksi, ettei pysyvää työtä ole saatavilla. 30–49-vuotiaista 82,5 %:lla pysyvän työn puute oli syynä määräaikaiseen työhön.

Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2008,
Tulonjakoaineisto 2008, TEM,
Kuntatyönantajat, Valtiotyönantaja

 

   Määräaikainen työsuhde

 • Määräaikaisten työsuhteita ei saa perusteetta ketjuttaa.
 • Määräaikaisellekin kertyy talvilomaa, jos työsuhde kestää yli vuoden.
 • Määräaikaisten työsopimusten seuratessa laillisesti toisiaan tai jos määräaikainen työsopimus muuttuu kokoaikaiseksi työntekijä voi sopia kertyneiden lomaetuuksien siirtämisestä seuraavaan vakituiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen ja pitää ne lomana (Työnantajan on oltava sama.)
 • Määräaikaisten työsuhteiden valvontaa on tehostettu ja työnantajan laiminlyönti kriminalisoitu (työsopimuslakirikkomus).
 • Määrä- ja osa-aikaisia koskeva syrjimättömyysperiaate koskee myös työehtosopimuksia ja työsopimuksia. Esim. määräys, jonka mukaan työvaatteet annetaan vain vakituisille tai että määräaikaiset eivät ole oikeutettuja tuotantopalkkioihin sen takia, että he ovat määräaikaisia, olisivat lain vastaisia.
 • Määräaikaisella työntekijällä, jonka työsopimuksessa ei ole vähintään kuukauden irtisanomisaikaa, ei ole oikeutta työllistymisvapaaseen.
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota määräaikaiselle työntekijälle työtä, jos sitä ilmenee 9 kuukauden kuluessa määräaikaisen sopimuksen päättymisestä. Sen sijaan vakituisesta työsuhteesta taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi irtisanotulle on työtä tarjottava.
 • Syrjimättömyysperiaatteesta huolimatta etujen "ansaitseminen" on sallittua. Esim. sairausajan palkkaa voidaan sopia maksettavan sitä enemmän, mitä kauemmin työsopimus on kestänyt (näin yleensä on työehtosopimuksissa). Sekään, että työntekijä ansaitsee talvilomaa vasta oltuaan vuoden töissä, ei riko syrjimättömyysperiaatetta, koska siinä vakituisia ja määräaikaisia kohdellaan samalla tavalla.

 

Palkkatyöläinen 15.2.2011 nro 1/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)